Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Uwarunkowania społeczne

Sytuacja społeczno-demograficzna regionu wpłynęła na to, jakie strategiczne działania Województwo podejmie w zakresie eZdrowia. Decydującym czynnikiem okazał się stan zdrowia mieszkańców oraz stopień innowacyjności Województwa.

Demografia a stan zdrowia

Autorzy opracowanej w roku 2006 roku aktualizacji Strategii regionu, podkreślają, że istniejąca struktura wieku w Województwie Łódzkim jest najbardziej niekorzystna ze wszystkich województw w kraju. Charakteryzuje się ona bowiem najniższym udziałem ludności w wieku przedprodukcyjnym i najwyższym — ludności w wieku poprodukcyjnym. Ta niekorzystna sytuacja będzie się umacniać wraz z biegiem lat.

Przewaga osób starszych silnie wpływa na profil (zakres) świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach lecznictwa zamkniętego i otwartego oraz na zwiększenie ich ilości. Badania dowodzą bowiem, iż osoby w wieku poprodukcyjnym w największym stopniu korzystają z usług zdrowotnych. 

Województwo Łódzkie będzie regionem najsilniej w Polsce dotkniętym negatywnymi procesami demograficznymi, które wpływają na zmianę struktury zapotrzebowania na usługi zdrowotne i wywołują konieczność restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia. 

Rozwiązania eZdrowia stanowić mogą istotne narzędzia wsparcia tych procesów, pośród których największe znaczenia mają: rozwój opieki długoterminowej, rehabilitacji przy jednoczesnym zmniejszaniu liczby łóżek na oddziałach pediatrycznych i położniczych. Starzenie się populacji znajdzie odzwierciedlenie także w zmianie struktury usług medycznych, co spowoduje zmniejszenie się zapotrzebowania na usługi w specjalnościach ginekologiczno-położniczych i pediatrycznych, a zwiększenie w zakresie onkologii i kardiologii oraz geriatrii, urologii oraz rehabilitacji.

Dostęp do usług eZdrowia i informacji zdrowotnej

Możliwość korzystania przez mieszkańców z rozwiązań eZdrowia oraz pozyskiwania informacji dostępnych online jest uwarunkowana jakością i zakresem infrastruktury dostępu do Internetu tak indywidualnej, jak i publicznej.

Wartości wskaźników korzystania z Internetu przez członków gospodarstw domowych sytuują region łódzki w grupie najsłabszych województw w kraju. Relatywnie wyższe wartości wskaźników zanotowano w analizach wyposażenia i sprzętu komputerowego będącego w posiadaniu gospodarstw domowych regionu. Ponad 40% rodzin zamieszkujących region łódzki deklaruje, iż głównym powodem takiego stanu są względy finansowe.

Analizy wskazują, że ośrodki zdrowia w małym stopniu rozwijały usługi i dostęp do informacji zdrowotnych drogą elektroniczną.  Jednocześnie zauważono duże (większe od średniej w UE) zainteresowanie tą tematyką wśród użytkowników Internetu. 

 


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


18.10.2021 16:22
Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis strategii Zdrowia