Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Rozwój regionalny

O powodzeniu projektu Strategia eZdrowia w dużej mierze decyduje dynamika rozwoju Województwa i stopień jego innowacyjności. Samorząd posiada wyniki badań dotyczących tego zagadnienia.

Dynamika rozwoju regionu

W 2006 r. Województwo Łódzkie zaliczono do grupy regionów słabych, lecz dynamicznych i znajduje się na 9 miejscu w Polsce pod względem dynamiczności rozwoju. Wynik ten trzeba przypisywać przede wszystkim pozytywnym przemianom w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy oraz poprawie sytuacji demograficznej i zdrowotnej w odniesieniu do stanu z roku 1999.

Według raportu IBnDR na sukces samorządów Województwa Łódzkiego złożyły się przede wszystkim wysoka dynamika udziału dochodów własnych samorządów w dochodach ogółem oraz niższy niż przeciętny w kraju odsetek wydatków przeznaczanych na rozwój administracji.

Znacząca dynamika kapitału ludzkiego jest silnie pozytywnym czynnikiem rozwoju eZdrowia w Województwie Łódzkim, warunkującym możliwość wdrożenia przez wyspecjalizowane kadry wysokiej jakości e-usług zdrowotnych, jak i wpływającym na zwiększenie się populacji użytkowników tego typu usług wymagających więcej niż przeciętnych umiejętności i wiedzy.

Absorpcja innowacji i wysokich technologii

Przedsiębiorstwa Województwa Łódzkiego cechuje niska zdolność absorpcji innowacji w skali kraju, co stanowi istotny negatywny czynnik rozwoju regionalnej gospodarki i wiedzy (jednakże — zdaniem ekspertów — nie odbiega od średniej krajowej).

Absorpcję rozwiązań bazujących na technologiach informacji i komunikacji uznaje się za silnie skorelowaną z innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw. W latach 2000–2003 nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw Województwa Łódzkiego malały w przeciwieństwie do ogólnopolskiej tendencji wzrostowej.

Niska innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw Województwa Łódzkiego może utrudnić budowanie w latach 2007–2013 regionalnego środowiska innowacji w zakresie rozwiązań eZdrowia.

Potencjał naukowo-badawczy

Istotnej szansy na rozwój rozwiązań eZdrowia w regionie łódzkim upatrywać należy w znacznym (dwukrotnym) zwiększeniu wydatków na badania rozwojowe i stosowane w stopniu, który umożliwiłby osiągnięcie struktury wydatków porównywalnej do wysoko rozwiniętych regionów Unii Europejskiej, a zarazem rozwinięcie produkcji przemysłowej opartej na zastosowaniach wysokich technologii ICT.


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


27.11.2021 14:37
Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis strategii Zdrowia