Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Projekty główne

Skuteczne wdrożenie Strategii eZdrowia wymaga zrealizowania pięciu kluczowych projektów z zakresu teleinformatyzacji usług ochrony zdrowia.

 

Projekty te wynikają z założeń i priorytetów, jakie w ramach Strategii zdefiniowały władze Województwa, i realizują jej cele operacyjne. 

 1. Regionalny System Informacji Medycznej
  (RSIM) — znajduje się już w początkowej fazie implementacji. To system zbierania danych elektronicznych na temat zdrowia publicznego, redystrybucji analiz i raportów statystycznych. Celem głównym projektu będzie zapewnienie modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w znaczącej części placówek regionalnego systemu opieki zdrowotnej poprzez wymianę sprzętu komputerowego oraz wdrożenie innowacyjnego system zarządzania informacją zarządczą i statystyczną na temat regionalnego systemu opieki zdrowotnej.

 2. System usług informacyjnych i porad telemedycznych dla pacjentów — Regionalna Platforma Informacji i Zdalnych Porad Medycznych
  (MeDICIS) – Głównym celem projektu powinno być zapewnienie mieszkańcom Województwa Łódzkiego dostępu drogą elektroniczną do szerokiego zakresu informacji medycznych oraz do wybranego zakresu konsultacji medycznych najbardziej istotnych z punktu widzenia potrzeb pacjenta i wyzwań polityki zdrowotnej w regionie.


 3. Regionalny System Wymiany Danych i Zarządzania Informacją o Pacjencie
  (SIMPRE) — Celem głównym projektu winno być zapewnienie wybranym placówkom lecznictwa zamkniętego o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców regionu innowacyjnego systemu gromadzenia, wymiany i udostępniania danych o pacjentach poprzez stworzenie elektronicznej platformy oraz elektronicznej karty z zapisem historii zdrowotnej pacjenta.

 4. Program Szkoleń i Budowania Kapitału Wiedzy o eZdrowiu
  (CAPPRO) — kompleksowy program szkoleniowy budujący kapitał wiedzy na temat eZdrowia. Głównym celem tego projektu powinno być podniesienie poziomu wiedzy o eZdrowiu w Województwie Łódzkim, poprzez realizację regionalnego programu szkoleń i popularyzacji wiedzy w zakresie zagadnień eZdrowia oraz cykli specjalistycznych szkoleń dla pracowników placówek opieki zdrowotnej.

 5. Klaster Innowacji eZdrowia 
  (HECT OR) — projekt platformy współpracy publiczno-prywatnej, uwzględniający zarządzanie implementacją projektów głównych oraz promujący przestrzeń eksperymentalną nowych pilotażowych projektów eZdrowia. Głównym celem tego projektu jest zapewnienie koordynacji wdrażania Strategii eZdrowia oraz zarządzania przygotowaniem oraz implementacją jej projektów, a także prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w zakresie innowacji eZdrowia.

Finansowanie projektów głównych zaproponowanych w Strategii powinno opierać się przede wszystkim na środkach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, głównie z priorytetu IV „Społeczeństwo informacyjne” i priorytetu VI „Infrastruktura społeczna”.


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


18.10.2021 16:16
Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis strategii Zdrowia