Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Monitoring

Wdrażając Strategię eZdrowia, wprowadzono mechanizm pozwalający na dokonywanie pomiarów efektów działań oraz szans prawidłowej realizacji projektów głównych. Mechanizm ten to monitoring Strategii.

 

Pozwala on na śledzenie zmian i okresowe raportowanie na temat aktualnych postępów w realizacji zadań Strategii oraz na kontrolę tego, czy zakładane rezultaty osiągane są zgodnie z zapisanym w niej harmonogramem.

 

Do najistotniejszych elementów definiujących monitoring Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 należą:

  • Sposób prowadzenia monitoringu — monitoring jest prowadzony w sposób ciągły
  • Cel monitoringu — celem monitoringu jest ciągłe rejestrowanie postępów prowadzonych działań i bieżące
  • Weryfikowanie tempa oraz kierunku, w którym zmierza implementacja Strategii.

Efektywność procesu bądź — szerzej — systemu monitoringu jest zależna od kilku zmiennych:

  • Podmiotu realizującego to zadanie
  • Decyzji, jakie informacje są zbierane w ramach systemu monitoringu (określenie mierników)
  • Sposobu, w jaki powstała wiedza jest wykorzystywana w praktyce

Za monitoring, a co za tym idzie, za pomiar wskaźników określających stopień realizacji Strategii, odpowiadał będzie Departament Polityki Zdrowotnej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, a w jego ramach komórka stworzona dla potrzeb wdrożenia dokumentu strategicznego.

Za najważniejszy wskaźnik definiujący stopień realizacji priorytetu głównego przyjęto liczbę udzielonych porad (poprzez call center oraz narzędzia platformy portalowej) w relacji do wydatków na realizację oraz utrzymanie wdrożonych w ramach Strategii projektów.

 

Wszystkie wskaźniki mierzone powinny być cyklicznie co dwa lata. Zapewni to możliwość porównywania osiągniętego poziomu wskaźników, a co za tym idzie monitorowania postępu rzeczowego podjętych w ramach Strategii działań.


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


18.10.2021 15:16
Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis strategii Zdrowia