Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Model wdrażania

Zaproponowany model zarządzania wdrażaniem Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 jest zbieżny z rekomendacjami European Regional Information Society Association (ERIS@).

 

W Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego zaproponowano, aby całość zadań wdrażania Strategii przypisana została wyspecjalizowanemu podmiotowi utworzonemu w ramach projektu głównego. Podmiot ten łączyłby funkcję lidera projektu głównego z zarządzaniem procesem operacyjnego wdrażania całości Strategii w imieniu i z upoważnienia władz Województwa.

Podmiot ten, koordynując prace sieci tematycznej: Regionalnego Partnerstwa na rzecz Rozwoju eZdrowia w Województwie Łódzkim oraz projektów średniej i małej skali, posiadałby odpowiednią krytyczną masę kapitału wiedzy i warunki instytucjonalne niezbędne dla bieżącej organizacji prac związanych z realizacją założeń Strategii.

 

Zadania podmiotu zarządzającego Strategią obejmowałyby:

  • koordynację współpracy z podmiotami publicznymi (samorządy lokalne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe), z sektorem badań i rozwoju, pozarządowym oraz firm ICT — w celu sformowania efektywnych konsorcjów projektów głównych II i III Strategii
  • koordynację aplikacji o środki RPO i budżetu Województwa poprzez przeprowadzenie procedur konkursowych projektu głównego IV Strategii 
  • wspomaganie inicjatyw związanych z aplikowaniem o środki programów i funduszy europejskich oraz UE i operowaniem w konsorcjach międzynarodowych.

 


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


18.10.2021 15:14
Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis strategii Zdrowia