Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Misja i wizja

Na podstawie analizy SWOT oraz wyników badań m.in. nad stanem informatyzacji placówek medycznych w województwie łódzkim, autorzy Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego określili misję i wizję, jaka przyświeca projektowi. 

WIZJA Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

Placówki opieki zdrowotnej w Województwie Łódzkim — w efekcie planowych działań władz regionu — powszechnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla poprawy jakości usług i w celu sprostania społeczno-ekonomicznym wyzwaniom zmian demograficznych. 

Mieszkańcy regionu posiadają dostęp do wiarygodnych usług informacyjno-konsultacyjnych oraz do wybranych usług telemedycznych świadczonych przez zintegrowane interoperacyjnie systemy teleinformatyczne, służące także pracownikom placówek opieki zdrowotnej do wymiany danych drogą elektroniczną, analiz danych oraz wspomagania zarządzania.

Zaproponowana wizja podkreśla istotne znaczenie systematycznych wdrożeń nowoczesnych systemów eZdrowia koordynowanych i współfinansowanych przez władze województwa. Stanowić mają one silny impuls rozwojowy niezbędny do przeciwdziałania negatywnym skutkom prognozowanych zmian społecznych oraz zapewniający podnoszenie ogólnej jakości życia mieszkańców. Kluczowe dla osiągnięcia w roku 2013 zarysowanego w wizji stanu będzie stworzenie regionalnego środowiska teleinformatycznego, na który złożą się skomunikowane, współdziałające i wymieniające się różnorodnymi danymi systemy ICT. Dostępność informacji zdrowotnych będzie powszechna, a dane wiarygodne, zaś wdrożony zakres usług telemedycznych ograniczony do zakresu usług uznanych za najbardziej istotne z punktu widzenia użytkowników regionalnego systemu opieki zdrowotnej.

MISJA Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013

Partnerzy regionalni otwarci na współdziałanie w skali krajowej i europejskiej — podmioty zarządzające systemem opieki zdrowotnej, reprezentanci sektora badań i rozwoju oraz sektora teleinformatycznego — wspólnie podejmują wyzwanie konsekwentnego wsparcia modernizacji i restrukturyzacji systemu opieki zdrowotnej Województwa Łódzkiego poprzez zastosowanie narzędzi ICT w celu podnoszenia jakości usług medycznych i zwiększania efektywności ponoszonych nakładów finansowych. Proces ten — doceniany przez władze Województwa jako ważny element regionalnej polityki spójności — służy podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności regionu i jest realizowany w oparciu o plany finansowe wynikające ze Strategii eZdrowia.

Misja Strategii uwypukla znaczenie partnerskiego współdziałania regionalnych interesariuszy eZdrowia w realizacji przedsięwzięć stanowiących element szerszych działań władz regionu na rzecz niezbędnej restrukturyzacji systemu opieki zdrowotnej oraz modernizacji placówek lecznictwa otwartego i zamkniętego. Zwraca ona także uwagę na pozytywny wpływ inwestycji w nowoczesne systemy świadczenia usług zdrowotnych, na zwiększenie konkurencyjności regionu łódzkiego w skali europejskiej i podnoszenie poziomu innowacyjności przedsięwzięć finansowanych z budżetu Województwa.

 


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


18.10.2021 15:05
Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis strategii Zdrowia