Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Analiza SWOT

Rzetelne prowadzenie projektu wymaga analizy jego słabych i mocnych stron, a także zidentyfikowania zarówno szans, jaki i zagrożeń. Strategia eZdrowia również została przeanalizowana pod tym kątem. 

Podstawą określenia wzajemnych oddziaływań zewnętrznych i wewnętrznych czynników rozwoju eZdrowia w Województwie Łódzkim jest analiza SWOT/TOWS. Wyniki analizy są pomocne w definiowaniu priorytetów oraz projektów głównych Strategii na lata 2007–2013.

W efekcie analizy opracowane zostały cztery listy czynników: mocnych stron organizacji (które należy wzmacniać), słabych stron (które trzeba niwelować), szans (które należy wykorzystywać), oraz zagrożeń (których należy unikać).

Mocne strony:

 • Zdolność absorpcji nowoczesnych technologii w sektorze opieki zdrowotnej uwarunkowana nakładami na innowacyjne rozwiązania dedykowane dla sektora publicznego
 • Znacząca efektywność sektora zdrowia oraz zastosowań ICT w systemie opieki zdrowotnej w stosunku do posiadanych środków finansowych
 • Wysoka dynamika rozwoju kapitału ludzkiego zanotowana od 2000 roku
 • Niski poziom migracji mieszkańców Województwa Łódzkiego z/do innych województw
 • Znaczące środki funduszy strukturalnych na rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz projekty innowacyjne w dyspozycji władz regionalnych w perspektywie finansowej 2007–2013
 • Powstanie Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego. Nowy potencjał wynikający z debaty publicznej i merytorycznych dyskusji interesariuszy procesów eZdrowia w regionie
 • Regionalny potencjał badawczy i edukacja na poziomie wyższym: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (np. studia podyplomowe oraz stacjonarny kierunek: Zdrowie publiczne), Politechniki Łódzkiej (w zakresie rozwiązań eZdrowia) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (edukacja zdrowotna oraz podnoszenie kompetencji teleinformatycznych społeczeństwa)
 • Działające elementarne systemy ICT dla zdrowia: wymiana danych drogą elektroniczną między NFZ a placówkami opieki zdrowotnej w regionie oraz statystyka medyczna w bazach danych
 • Zainteresowanie pewnej grupy lekarzy ściśle określonych specjalizacji (np. lekarzy rodzinnych) rozwijaniem zaplecza ICT i kompetencji informatycznych wywołane przez doświadczenia zawodowe związane ze świadczeniem usług medycznych
 • Wysokokwalifikowana kadra medyczna oraz naukowo-dydaktyczna. Potencjał oddziaływania lekarzy na świadomość pacjenta co od zastosowań rozwiązań eZdrowia
 • Wysoka i unikalna w kraju świadomość oraz kompetencje Departamentu Polityki Zdrowotnej w zakresie roli ezrowia w realizacji polityk regionalnych

Słabe strony:

 • Utrudnienia w wymianie danych wewnątrz placówek i pomiędzy nimi wynikające z braku odpowiednich regulacji prawnych dotyczących wdrożenia podpisu elektronicznego
 • Dekapitalizacja infrastruktury ICT placówek ochrony zdrowia i transportu sanitarnego oraz innych instytucji systemu ochrony zdrowia
 • Problemy systemowe — nieadekwatna do potrzeb zdrowotnych alokacja zasobów ochrony zdrowia
 • Silnie manifestujące się problemy koordynacji i zarządzania regionalnym systemem ochrony zdrowia (w tym eZdrowiem) wynikające z wielości niezależnych od siebie i różnie uwarunkowanych prawnie ośrodków decyzyjnych
 • Defragmentacja systemów ICT w placówkach opieki zdrowotnej, brak integracji i interoperacyjności systemów ICT wewnątrz/ pomiędzy placówkami
 • Deficyt opracowanych koncepcyjnie i przygotowanych od strony dokumentacji technicznych projektów ICT dla zdrowia 
 • Niska jakość zarządzania cyklem życia systemów teleinformatycznych w placówkach. Zwiększenie pracochłonności czynności administracyjnych w wyniku wdrożeń ICT — przeciwnie do oczekiwań kadry
 • Deficyt specjalistycznych kompetencji w zakresie rozwiązań eZdrowia w firmach ICT oraz instytucjach badawczo-rozwojowych regionu
 • Deficyt wiedzy oraz świadomości kadry a także niektórych organizacji zawodowych na temat rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • Subiektywna (uwarunkowania psychologicznie) niechęć części środowiska opieki zdrowotnej wobec nowości technicznych oraz konieczności permanentnej edukacji

Szanse:

 • Spodziewane zwiększenie poziomu finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych i prywatnych, związane ze wzrostem gospodarczym i rosnącą świadomością społeczną — poprawa koncentracji środków poprzez stworzenie sieci szpitali. Znaczące środki centralne na realizację innowacyjnych projektów społeczeństwa informacyjnego, w tym eZdrowia
 • Istnienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i systemu redystrybucji środków ochrony zdrowia (NFZ)
 • Zwiększenie przychodów regionalnego systemu zdrowia dzięki obsłudze pacjentów zagranicznych
 • Deklarowana gotowość partnerów regionalnych (m.in. NFZ, Uniwersytet Medyczny) do związania regionalnego porozumienia (sieci współpracy) na rzecz zdrowia
 • Prywatyzacja sektora usług medycznych — możliwości działań koordynacyjnych na poziomie regionalnym i lokalnym
 • Postępujące prace nad centralnymi systemami informatycznymi państwa (ePUAP, rejestry). Porządkowanie sfery zarządzania informatyzacją sektora publicznego
 • Rozwój technologii ICT podnoszący jakość i intensywność pracy oraz zwiększający dostępność do usług lekarskich (rozwiązania mobilne)
 • Możliwość stworzenia regionalnej platformy eZdrowia, z której korzystać będą placówki Województwa — dokonanie regionalnych uregulowań standaryzacyjnych zgodnie z wytycznymi KE w tym zakresie
 • Ponadprzeciętne kompetencje teleinformatyczne kadr medycznych w relacji do stopnia rozwoju systemów teleinformatycznych

Zagrożenia:

 • Niski priorytet i brak koordynacji polityki eZdrowia w skali państwa, szczególnie w zakresie standaryzacji technicznej
 • Słabość i niestabilność otoczenia prawnego niezbędnego do wdrażania zdrowia
 • Niestabilność kadry zarządzającej placówkami opieki zdrowotnej, zwłaszcza szpitali jako wynik działań politycznych
 • Rezerwa w podejmowaniu innowacyjnych przedsięwzięć o pewnym stopniu ryzyka przez menedżerów placówek opieki zdrowotnej 
 • Długoterminowość wdrażania projektów ICT oraz oczekiwania na widoczne efekty ich oddziaływania na regionalny system opieki zdrowotnej
 • Brak dobrych praktyk wdrożeń eZdrowia w Polsce i w regionie, niewielka liczba projektów eZdrowia na tle innych domen SI
 • Obiektywnie i subiektywnie odczuwane niepowodzenia w reformowaniu sektora ochrony zdrowia w ostatnich 15 latach wywołujące opór kadry menedżerskiej przed zmianami
 • Groźba powtórzenia złych doświadczeń we wdrażaniu krajowych i regionalnych projektów ICT w Polsce w związku z deficytem umiejętności zarządzania projektami ICT
 • Brak krajowego portalu eZdrowia porządkującego tematykę (definicje, terminologia)
 • Nieufność środowiska lekarskiego wobec wymiany danych w formie elektronicznej, jej gromadzenia w bazach danych oraz wobec wiarygodności informacji zdrowotnej (medycznej) on line. Obawa przed uszczelnieniem systemu informacyjnego i zarządzania danymi
 • Odpływ wyspecjalizowanej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej o wysokich kompetencjach informatycznych zagranicę oraz do placówek prywatnych w innych regionach kraju
 • Niskie kompetencje informatyczne personelu podstawowego, brak kadr e-administracji oraz zarządzania

W analizie wyników poszczególnych powiązań zwraca uwagę fakt znacznie wyraźniejszego wpływu czynników zewnętrznych (szans i zagrożeń) na czynniki wewnętrzne (mocne i słabe strony), aniżeli oddziaływań czynników wewnętrznych na czynniki zewnętrzne. Oznacza to, że w chwili obecnej rozwój dziedziny eZdrowia w Województwie Łódzkim w znacznym stopniu uzależniony jest od wykorzystywania pojawiających się szans i unikania zagrożeń płynących z otoczenia zewnętrznego.

Oznacza to, iż zaleca się wdrażanie Strategii w modelu konkurencyjnym, a zatem wzmacniającym mocne strony i aktywnie poszukującym znaczących szans, przy minimalizacji ryzyk wynikających z potencjalnie silnych zagrożeń.

 


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


18.10.2021 15:50
Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis strategii Zdrowia