Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Strategia eZdrowia Województwa Łódzkiego 2007–2013

Strategia eZdrowia Województwa Łódzkiego 2007–2013

Jednym z elementów Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego jest szeroki program informatyzacji Zakładów opieki zdrowotnej i dostarczenie pacjentom rozwiązań poprawiających dostępność usług medycznych.  Te zadania ma realizować Strategia eZdrowia Województwa Łódzkiego.

W latach 2007–2013 w regionie wprowadzane są liczne udoskonalenia systemu usług ochrony zdrowia. To wynik przyjętej Strategii eZdrowia – pierwszej w Polsce dziedzinowej strategii w obszarze społeczeństwa informacyjnego i ochrony zdrowia. Opracowano ją  w oparciu o analizę stanu społeczno-ekonomicznego regionu i stanu informatyzacji regionalnych placówek medycznych.  Na tej podstawie wskazano działania mające na celu realizację priorytetów poprzez konkretne projekty.

Strategia eZdrowia Województwa Łódzkiego powstała także w nawiązaniu do wytycznych i ustaleń Strategii Lizbońskiej. Komisja Europejska zdefiniowała termin eZdrowie jako zastosowanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych dla zaspakajania potrzeb obywateli, pacjentów, specjalistów w zakresie ochrony zdrowia, dostawców usług zdrowotnych oraz polityków.

Z punktu widzenia technologicznego przedmiotem zainteresowania eZdrowia są systemy teleinformatyczne służące pozyskiwaniu, przechowywaniu, wyszukiwaniu, przetwarzaniu, analizowaniu oraz dzieleniu się medycznymi danymi, medyczną informacją oraz wiedzą. Jako takie, eZdrowie jest domeną silnie uzależnioną od postępu badań nad ICT (technologią informacyjno-telekomunikacyjną) i efektywnie absorbującą ich wyniki w skali UE.

Do realizacji Strategii eZdrowia wykorzystano środki własne Województwa Łódzkiego, środki „Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ 2007-2013)”, a także środki płynące z  centralnych programów operacyjnych (Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka), programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 (Interreg IVC oraz Central Europe 2013) oraz programów unijnych ukierunkowanych na badania i innowacje (Siódmy Program Ramowy czy Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjnosci i Innowacji).

 


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


18.10.2021 15:50
Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis strategii Zdrowia