Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Projekty regionalne

RSIM

RSIM – Infrastruktura

„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Infrastruktura)”, realizowany w ramach Działania IV.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu 27 maja 2009 roku.

Wartość projektu to 22 347 472,00 PLN w tym kwota dofinansowania projektu to 16 760 604,00PLN.

 

RSIM – Usługi

„Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM - Usługi)”, realizowany w ramach Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – E – usługi publiczne. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu 27 maja 2009 roku.

Wartość projektu to 17 651 448,00 PLN w tym kwota dofinansowania projektu to 13 238 586,00 PLN.

Okres realizacji projektów obejmuje lata 2009-2011

 

Zakres realizacji

Projekt dotyczy informatyzacji 18 zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego, poprzez wprowadzenie zintegrowanego pod względem organizacyjnym i technicznym programu wieloetapowego unowocześniania obszarów działalności zakładów opieki zdrowia poprzez rozwiązania teleinformatyczne, dostosowanie do obowiązujących standardów technicznych i wymogów prawnych.

Wprowadzony program ma również umożliwić wdrożenie dla organu założycielskiego (Samorząd Województwa Łódzkiego) regionalnego systemu zarządzania ochroną zdrowia poprzez dostęp do odpowiednich informacji i danych pobieranych z zakładów opieki zdrowotnej oraz umożliwi wprowadzenie elektronicznych usług (e-Zdrowia) dla mieszkańców.

Link do strony projektu: www.rsim.lodzkie.pl

 

In4Health

Jaki jest cel projektu?

Podniesienie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego dzięki zapewnieniu możliwości korzystania z szerokiego zakresu scentralizowanych informacji dotyczących ochrony zdrowia realizowanego poprzez zwiększenie powszechnego dostępu do nich drogą elektroniczną oraz rozwój praktycznych usług z zakresu eZdrowia wspieranych nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT).

 

Co planujemy?

1. Budowa serwisów zdrowotnych

Zbudowanie serwisu dotyczącego polityki zdrowotnej realizowanej przez Samorząd Województwa Łódzkiego, prezentującego najnowsze informacje z regionu związane z sektorem zdrowia www.zdrowie.lodzkie.pl

Zbudowanie serwisu o charakterze interaktywno-informacyjnym, umożliwiającego precyzyjne wyszukiwanie programów profilaktycznych realizowanych na terenie Województwa Łódzkiego www.profilaktyka.lodzkie.pl

2. Budowa serwisów usługowych

Powstanie portali i wdrożenie e-usług, które umożliwią samokontrolę zdrowia, poprzez prowadzenie dziennika, sporządzanie raportów, komunikację z lekarzem, itp. Dostępnych także w wersjach mobilnych.

Dedykowanych dla chorych na:

 • astmę
 • nadciśnienie tętnicze
 • cukrzycę

3. Budowa serwisów strategicznych

Zbudowanie dwóch portali, na których będą publikowane wszelkie informacje związane z dwoma strategicznymi dokumentami dla polityki zdrowotnej w regionie, a dokładniej Programu Wojewódzkiego. Strategii polityki Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013  oraz Strategii eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oba dokumenty mają swoje cykle monitoringu, dla obu dokumentów są cyklicznie zbierane informacje z regionu, które za pomocą portali mogłyby być prezentowane w atrakcyjny sposób, w postaci analiz, raportów, jak również multimediów, filmów, prezentacji.

4. Budowa serwisu innowacyjnego

Na portalu innowacyjnym poświęconym w całości eZdrowiu, będą prezentowane wszelkie informacje dotyczące eZdrowia i telemedycyny, nie tylko z regionu łódzkiego. Na przedstawiane będą również informacje związane z wydziałem ds. eZdrowia, który bierze udział w projektach międzynarodowych, stąd publikowane będą najnowsze raporty organizacji międzynarodowych, które zajmują się analizą tej nowoczesnej i rozwijającej się dziedziny sektora ochrony zdrowia.

5. Zakup infrastruktury portalowej

Wyposażenie zaplecza technicznego do działania teleinformatycznego: 6 serwerów (2 aplikacyjne, 2 bazodanowe, 2 www), 1 szafa serwerowa, 2 zapory ogniowe, 2 przełączniki, 1 macierz dyskowa.

Poza tym zakup narzędzi do projektowania i testowania mobilnych e-usług: 5 tabletów dotykowych komputerów,4 narzędzia mobilne, wykorzysujące różne platformy systemowe (HTC, Nokia, BlackBerry).

6. Promocja projektu

Stworzenie strategii marketingowej i wizualnej projektu oraz przygotowanie planu kampanii informacyjno-promocyjnej

Zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych na bazie stworzonego planu kampanii informacyjno-promocyjnej obejmujący takie elementy jak np. tablice informacyjne i pamiątkowe, gadżety promocyjne projektu, ulotki, plakaty, broszury, strona WWW projektu o charakterze informacyjnym, jak również odpowiednie usługi public relations.

Konferencja ogólnopolska „Zdrowie 2.0” na którą zostałby zaproszone osoby odpowiedzialne za kreowanie polityki zdrowotnej na poziomie krajowym jak i na poziomie regionalnym

7. Program szkoleniowy

Zakupienie usług związanych z nowymi specjalistycznymi umiejętnościami niezbędnymi do profesjonalnego podejścia (zarządzania wymaganiami i Wykonawcami) do projektowania i tworzenia nowoczesnych serwisów informacyjnych. Program szkoleniowy obejmowałby trzy bloki (przeznaczone dla pracowników Departamentu Polityki Zdrowotnej):

 • Stosowanie specjalistycznych narzędzi analitycznych (MS Visio, Axure RP Pro, MS Project)
 • Stosowanie metod analitycznych i zarządczych (UML z egzaminem OMG Certified UML Professional Fundamental)
 • Stosowanie technologii i metod portalowych (tworzenie nowoczesnych serwisów internetowych, proces projektowy UCD2, zarządzenie procesem testowania projektów internetowych, projektowanie architektury informacji w projektach internetowych, web usability

Link do strony projektu: www.rsim.lodzkie.pl/in4health/

 

RICHARD

Projekt "Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration" (akronim: RICHARD) jest realizowany ze środków 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego – głównego instrumentu polityki badawczej prowadzonej przez Unię Europejską.

Projekt RICHARD, którego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jest Partnerem, ma na celu m.in. transfer dobrych praktyk w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do zarządzania chorobami przewlekłymi tj. udar, demencja i cukrzyca na rzecz województwa łódzkiego jako regionu mentorowanego, a także opracowanie Wspólnego Planu Działań – strategicznego planu zawierającego propozycje inicjatyw projektowych, które mogłyby realizowane przez partnerów Projektu.

 

Cele projektu

Celem Projektu RICHARD (Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration - Regionalne klastry oparte na ICT na rzecz zastosowań w opiece zdrowotnej i integracji prac badawczo-rozwojowych) jest zdefiniowanie i wdrożenie innowacyjnych modeli zarządzania chorobami przewlekłymi w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w czterech różnych regionach europejskich. Projekt ma na celu określenie nowych scenariuszy opieki zdrowotnej, które poprzez wykorzystanie technologii, integrując zasoby i potencjały danego regionu, umożliwią pacjentom uzyskanie pomocy poza szpitalem, a tym samym wyższą jakość życia.

 

Oczekiwane rezultaty projektu

 • Ocena istniejących modeli opartych na ICT: określenie korzyści i ograniczeń modeli opartych na ICT na poziomie regionalnym z odniesieniem do poszczególnych chorób chronicznych
 • Mapowanie zasobów: identyfikacja w każdym regionie głównych interesariuszy (publicznych, prywatnych, akademickich bądź innych), którzy odgrywają istotną rolę w obszarze B+R oraz działań rynkowych dotyczących sektora opieki zdrowotnej (w tym możliwości inwestycyjnych)
 • Zdefiniowanie wspólnych wymagań: udoskonalenie definicji modeli opartych na ICT na potrzeby  świadczenia usług opieki medycznej i zarządzania chorobami przewlekłymi na poziomie regionalnym
 • Wspólny Plan Działań: polepszenie terytorialnych ścieżek w obszarze opieki zdrowotnej integrujących tematy badawcze i wyniki badań naukowych w celu stworzenia innowacyjnego, opartego na ICT, modelu dotyczącego chorób chronicznych
 • Działania wdrażające Wspólny Plan Działań: polepszenie regionalnej i transgranicznej współpracy łącznie z opracowaniem ram współpracy opartej na badaniach i innowacjach
 • Mentoring: ułatwienie wprowadzenia w każdym regionie uczestniczącym w Projekcie modeli klinicznych opartych na ICT do praktyki klinicznej oraz promowanie wejścia nowych podmiotów w celu zapewnienia i utrzymania usług, które będą dostarczane

 

Polscy partnerzy Projektu

 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
 • Centrum Doskonałości w Zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy (KNOWBASE) Uniwersytetu Łódzkiego
 • Pixel Technology

Link do strony projektu: www.richard.elodzkie.pl


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


18.10.2021 16:28
Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis strategii Zdrowia